LOADING

Type to search

TREĆI IZVEŠTAJ O praćenju implementacije Akcionog plana za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2014. do 2018. godine – za prvi i drugi kvartal 2016. godine

Poglavlje 23

TREĆI IZVEŠTAJ O praćenju implementacije Akcionog plana za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2014. do 2018. godine – za prvi i drugi kvartal 2016. godine

Share

Vlada Republike Srbije usvojila je Akcioni plan za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2014. do 2018. godine, na sednici održanoj 2. oktobra 2014. godine („Službeni glasnik RS”, broj107/2014), u dalјem tekstu Akcioni plan.  Akcioni plan je usaglašen sa relevantim akcionim planovima u procesu pregovora Republike Srbije o pridruživanju Evropskoj uniji (sa pregovaračkim poglavlјima 23 i 24).

Donošenjem Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije (u dalјem tekstu: Strategija) juna 2013. godine, Republika Srbija se opredelila za sistemsku izgradnju institucionalnog i zakonodavnog okvira kao i mehanizama borbe protiv diskriminacije. Okvir za sprovođenje strateških cilјeva preciziran je kroz Akcioni plan koji omogućava realizaciju cilјeva i mera utvrđenih Strategijom i sistemski nadzor nad njenim sprovođenjem.

Akcionim planom je propisano da će se u okviru praćenja i ocenjivanja sprovođenja Strategije, organizovati praćenje realizacije samog Akcionog plana. Takođe, Akcionim planom je propisano da će Vlada obrazovati povremeno telo za praćenje njegove realizacije. Ovo povremeno telo treba da doprinese sprovođenju Akcionog plana, tj. da prati napredak u izvršenju mera, sprovođenju aktivnosti, poštovanju predviđenih rokova i blagovremeno upozorava na moguće izazove u izvršenju mera.

Vlada je obrazovala Savet za praćenje realizacije Akcionog plana za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2014. do 2018. godine (u dalјem tekstu: Savet), kao povremeno radno telo Vlade, odlukom od 13.8.2015. godine. Zadatak Saveta je da prati napredak u izvršenju mera, sprovođenju aktivnosti, poštovanju predviđenih rokova i da blagovremeno  upozorava na izazove u izvršenju mera u okviru realizacije Akcionog plana.

Savet je na svojoj sednici od 13. novembra 2015. godine usvojio je Izveštaj o praćenju implementacije Akcionog plana za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2014. do 2018. godine – za četvrti kvartal 2014. i prvi kvartal 2015. godine (Prvi izveštaj o Akcionom planu). Savet je na istoj sedinici pokrenuo postupak izrade Drugog izveštaja o realizaciji Akcionog plana, za period od drugog do zaklјučno sa četvrtim kvartalom 2015. Godine, a nakon završetka izrade Drugog izveštaja, pokrenut je postupak izrade Trećeg izveštaja.

Kancelarija za lјudska i manjinska prava sačinila je upitnik, čiji je cilј bio prikuplјanje podataka o  implementaciji Akcionog plana za mere i aktivnosti planirane za prvi i drugi kvartal 2016. godine.

Preuzmite Izveštaj

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *