Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM

Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) je osnovan novembra 1997. godine kao stručno, dobrovoljno, nevladino udruženje građana okupljenih radi zaštite i unapređenja ljudskih prava.

Oblasti delovanja su pružanje besplatne pravne pomoći ugroženim kategorijama (npr. žrtvama torture, diskriminacije, nasilja u porodici, interno raseljenim i izbeglicama, prigovaračima savesti na vojnu obavezu), pomoć braniteljima ljudskih prava, obuka o pitanjima ljudskih prava i izdavačke aktivnosti.

YUCOM sprovodi niz aktivnosti usmerenih na reformu pravnog sistema u Srbiji, usklađivanju našeg zakonodavstva sa međunarodnim normama, prevashodno uspostavljenih od strane Evropske Unije, OEBS-a, Saveta Evrope i Ujedinjenih nacija. U ovoj oblasti rada YUCOM je pokrenuo nekoliko zakonodavnih inicijativa i učestvovao u izradi i zagovaranju usvajanja Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (2004. god), Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (2009. god), Zakona o predškolskom obrazovanju (2009. god.), Zakona o zabrani diskriminacije (2009.god.) i niza drugih zakona iz oblasti zaštite ljudskih prava i diskriminacije.

Tim YUCOM-a čini 12 stalno angažovanih osoba, pet volontera i šest spoljnih stručnjaka.

Organizacije je povezana sa nacionalnim, regionalnim i međunarodnim partnerima koji se bave istom oblašću, kao što su  ARIADNE, mreža organizacija protiv trgovine ljudima, Koalicija za Međunarodni krivični sud , REKOM inicijativa za osnivanje regionalne komisije i brojne ad hoc koalicije za druge aktivnosti i postupke.