Sep 01

Javni poziv civilnom društvu za podnošenje prijava radi praćenja i analize zakonodavnih inicijativa

kucaKuća ljudskih prava raspisuje javni poziv za dodelu finansijskih sredstava pravnim licima (udruženjima, naučno-istraživačkim institutima i sl.) registrovanim na teritoriji Srbije u okviru projekta „Jačanje kapaciteta Zaštitnika građana za pokretanje zakonodavnih inicijativa kroz saradnju sa civilnim društvom“ koji finansira Ambasada Velike Britanije u Srbiji.

 
 1. Uvodne informacije

Cilj projekta „Jačanje kapaciteta Zaštitnika građana za pokretanje zakonodavnih inicijativa kroz saradnju sa civilnim društvom“ je da doprinese unapređenju normativnog okvira za zaštitu ljudskih prava u skladu sa međunarodnim standardima. Projekat će doprineti jačanju uloge Zaštitnika građana kao nacionalne institucije za zaštitu ljudskih prava, u skladu s Pariskim principima, posebno u delu koji se odnosi na podsticanje i obezbeđivanje usklađivanja nacionalnih zakonskih propisa i prakse s međunarodnim instrumentima u oblasti ljudskih prava. Projekat će doprineti i uspostavljanju koordinisane saradnje između Zaštitnika građana i civilnog društva, koja će dodatno ojačati ulogu i uticaj civilnog sektora na nacionalnu politiku i propise u oblasti ljudskih prava, vladavine prave, principa dobre uprave i ljudske bezbednosti. Ukupna vrednost projekta iznosi 45.950,00 £ i njegova realizacija će trajati do kraja novembra 2016. godine.

Kuća ljudskih prava će pružati administrativnu i tehničku podršku sprovođenju projekta, što podrazumeva raspisivanje konkursa, zaključivanje ugovora i isplaćivanje sredstva izabranim pravnim licima, ali ni na koji način neće učestvovati u njihovom izboru. Kuća ljudskih prava će izabranim pravnim licima isplatiti ugovorena sredstva po obavljenom poslu (dogovorena analiza propisa dostavljena i prihvaćena od strane Zaštitnika građana).

 1. Predmet projekta

Izabrana pravna lica će pratiti nacrte zakona, zakonskih i podzakonskih akata u oblastima koje su predmet javnog poziva i, samostalno ili na zahtev Zaštitnika građana, njemu dostavljati stručne analize ovih zakonodavnih inicijativa. Takođe, izabrana pravna lica će sama predlagati inicijative Zaštitniku građana za unapređenje ostvarivanja prava u određenim oblastima. Na osnovu dostavljenih stručnih analiza, Zaštitnik građana može iskoristiti svoja zakonska ovlašćenja za pokretanje zakonodavnih inicijativa.

 1. Oblasti

Na konkursu će biti izabrano najviše deset pravnih lica koja će pratiti i analizirati zakonodavne inicijative u sledećim oblastima:

 • Individualna i kolektivna prava pripadnika nacionalnih manjina i pitanja koja se tiču rada nacionalnih saveta nacionalnih manjina
 • Pravo na pristup pravdi, pravo na imovinu i srodna prava
 • Prava iz radnih odnosa i socijalna zaštita
 • Prava deteta i obrazovanje
 • Prava lica lišenih slobode i posebno osetljivih grupa (lica smeštena u psihijatrijskim bolnicama, prava starijih, prava ljudi u pokretu)
 • Odbrana i unutrašnji poslovi (prava pripadnika vojske, policije i specijalnih službi, prava građana u zahvatu vojske i policije, demokratska civilna kontrola)
 • Rodna ravnopravnost i prava LGBT osoba
 • Prava osoba sa invaliditetom i pravo na zdravlje
 • Reforma javne uprave, državno uređenje i položaj nezavisnih državnih organa
 • Zaštita životne sredine

 

 1. Opšti uslovi javnog poziva
 • Pravo prijave imaju pravna lica sa teritorije Republike Srbije koja su u momentu raspisivanja javnog poziva upisana u registar Agencije za privredne registre, a u čijim osnivačkim aktima je navedeno da se bave pitanjima od značaja za unapređenje ljudskih prava, vladavinu prava, dobru upravu i ljudsku bezbednost;
 • Jedno pravno lice može se prijaviti za rad u jednoj ili više navedenih oblasti;
 • Više pravnih lica mogu udruženo da se prijave za rad u jednoj ili više navedenih oblasti, s tim što je potrebno da jedno pravno lice bude nosilac prijave. U tom slučaju, potrebno je da u osnivačkom aktu nosioca prijave bude utvrđeno da se bavi pitanjima od značaja za unapređenje ljudskih prava, vladavinu prava, dobru upravu i ljudsku bezbednost.
 1. Potrebna dokumentacija

Prijava mora da sadrži:

 • Osnivački akt pravnog lica ili, u slučaju zajedničke prijave, osnivački akt nosioca prijave;
 • Popunjen prijavni formular koji se može skinuti ovde.
 • Radne biografije predloženih stručnjaka koji će biti angažovani i bibliografije njihovih relevantnih radova. Stručnjaci moraju da ispunjavaju sledeće kriterijume: da su državljani Republike Srbije i da poseduju iskustvo  u izradi strateških, zakonskih i podzakonskih dokumenata u gore navedenim oblastima;
 • U slučaju podnošenja zajedničke prijave više pravnih lica, potrebno je dostaviti izjavu, potpisanu od strane ovlašćenih lica, kojom se potvrđuje njihova saradnja na projektu.

 

 1. Rokovi i način podnošenja prijava

Rok za podnošenje prijava je 14. septembar 2015. godine. Sa izabranim pravnim licima ugovori će biti zaključeni početkom oktobra.

Konkurs je javan i objavljen je na internet stranicama Kuće ljudskih prava i Zaštitnika građana. Prijave se dostavljaju na srpskom jeziku elektronskom poštom na office@kucaljudskihprava.rs. Neblagovremene i nepotpune prijave će biti odbačene. Za sva dodatna pitanja zainteresovani se mogu obratiti elektronskom poštom na adresu office@kucaljudskihprava.rs. Spisak izabranih pravnih lica biće objavljen na internet stranicama Kuće ljudskih prava i Zaštitnika građana.

 

 1. Odluka o izboru i dodeli sredstava

Pristigle prijave će ocenjivati konkursna komisija čije članove imenuje Zaštitnik građana. Prilikom odlučivanja o prijavama konkursna komisija će se rukovoditi sledećim kriterijumima:

 • Prethodno iskustvo u praćenju i analizi zakonodavnih inicijativa u oblasti ljudskih prava, dobre uprave, vladavine prava i ljudske bezbednosti;
 • Relevantno iskustvo predloženih stručnjaka u praćenju zakonodavnih inicijativa i analizi propisa u navedenim oblastima

Konkursna komisija će u periodu od 16. do 30. septembra razmotriti pristigle prijave i, na osnovu navedenih kriterijuma, Odlukom utvrditi listu pravnih lica sa kojima će biti zaključeni ugovori. Lista će biti objavljena na zvaničnim internet stranicama Zaštitnika građana i Kuće ljudskih prava.

Učesnici javnog poziva mogu uložiti prigovor na Odluku konkursne komisije u roku od 3 dana od njenog objavljivanja, na koji će dobiti odgovor elektronskim putem.

 1. Ugovorne obaveze izabranih pravnih lica

Nakon izvršene selekcije, Kuća ljudskih prava zaključuje ugovore sa izabranim pravnim licima o međusobnim pravima i obavezama. Ugovori će biti zaključeni na šest meseci sa mogućnošću produžetka.

Izabrana pravna lica dužna su da po završetku svih aktivnosti Kući ljudskih prava dostave narativni i finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima. Rok za dostavljanje završnog izveštaja je 30 dana od završetka svih predviđenih aktivnosti. Izabrane pravna lica odgovorna su za namensko trošenje sredstava.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>