Apr 18

Janković: Državni organi u Srbiji imaju neiskren odnos prema ljudskim pravima

KLJP konf Kljucni izazovi u ostvarivanju ljudskih prava

Beograd, 18.april 2017.godine – U Kući ljudskih prava održana je konferencija za novinare i stručnu javnost povodom Zaključnih razmatranja UN Komiteta za ljudska prava za Srbiju.

U uvodnom izlaganju, vd Zaštitnika Građana, Miloš Janković je rekao da je osim pitanja i preporuka koje je UN Komitet za ljudska prava postavio Srbiji za naredne četiri godine, vrlo bitno otvoriti raspravu o odnosu državnih organa prema međunarodnim telima. Ovaj odnos, Miloš Janković je definisao kao „već dugo vremena neiskren” i kao jedan od primera naveo neusaglašavanja definicije torture u domaćem zakonodavstvu sa Konvencijom protiv torture, kao pitanje koje se Srbiji postavlja već više od 10 godina.

IMG_1147

Lena Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava govorila je o položaju izbeglica i tražilaca azila i preporuci UN Komiteta da se obezbedi pristup proceduri dobijanja azila na svakom graničnom prelazu koje Srbija još uvek nije uvela. Andrea Čolak iz Evropskog centra za prava Roma skrenula je pažnju da se Romi pominju u više oblasti Zaključnih razmatranja Komiteta i da to ukazuje na još uvek visok stepen diskriminacije i neuključenosti Roma u javni život. Dragana Ćirić Milovanović iz Inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom (MDRI-S) i Sofija Mandić iz Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije predstavile su prepruke UN Komiteta koje se odnose na obavezu države da sprovede politiku deinstitucionalizacije osoba sa invaliditetom kao i obavezu države da eliminiše primenu potpunog lišavanja poslovne sposobnosti.  Petar Žmak iz Građanskih inicijativa – deo Kuće ljudskih prava, govorio je o preporukama koje se odnose na slobodu izražavanja i slobodu medija. U toj oblasti Komitet je dao tri jasne preporuke, da država smesta pruži zaštitu novinare i sve medijske radnike od pretnji i zastrašivanja, da se država uzdrži od mera i postupaka koje dalje sužavaju javni prostor za pitanja od javnog značaja kao i da obezbedi punu transparentnost medija i zaustavi uticaj vršilaca javnih funkcija na medije i novinare.

Konferencija je nastavljena diskusijom o dosadašnjim iskustvima i praksi povodom Univerzalnog periodičnog pregleda kao novog mehanizma zaštite ljudskih prava u okviru Ujedinjenih nacija.

Jasna Plavšić iz Kancelarije za ljudska i manjinska prava podsetila je prisutne da je u toku 3. ciklus izveštavanja, te da je Srbija prethodnoIMG_1156 prihvatila gotovo sve preporuke.  Naglasila je značaj saradnje sa civilim društvom, posebno YUCOM-om i drugim organizacijama Kuće ljudskih prava.  Jedan od projekata koji će se u narednom periodu implementirati uz podršku Kancelarije jeste Praćenje preporuka Univerzalne periodične revizije (UPR) – zaštita žena i dece od diskriminacije.

Milan Marković iz Kancelarije UN u Srbiji naglasio je značaj korišćenja mehanizama za zaštitu ljudskih prava, poput UPR-a, jer je jedini sveobuhvatan mehanizam koji pokriva sva ljudska prava. Ovo se pokazalo značajnim posebno u sferi zaštite LGBTI prava, budući da ne postoji ugovorno telo za zaštitu. Pomenuo je značaj edukacije o primeni ovih mehanizama na lokalnom nivou.

Milan Antonijević iz YUCOM-a i Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava pričali su o dosadašnjim dostignućima civilnog sektora na polju izveštavanja i edukacije o UPR-u. Antonijević je govorio o prethodnim ciklusima i izveštavanjima, dok je Petrović naglasila da se nije mnogo odmaklo na polju edukacije, posebno u unutrašnjosti, u pogledu mogućnosti korišćenja mehanizama UN za zaštitu ljudskih prava i koje su obaveze države po ovom pitanju.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>