Nov 20

Стручне анализе правних аката у области људских права

Заштитник грађана од 2015. године спроводи пројекат чија је сврха да допринесе унапређеном законодавном оквиру за заштиту људских права у складу са релевантним међународним стандардима и правним тековинама Европске уније. У оквиру пројекта, организације цивилног друштва и научно-истраживачки институти су ангажовани да Заштитнику грађана достављају анализе законских и подзаконских аката као и анализе стања у области људских права. Ови документи ће бити основ за даље законодавне иницијативе Заштитника грађана, али и за покретање ширег стручног дијалога о правној регулативи у области заштите људских права.

Пројекат ће трајати до краја 2017. године и финансирају га Амбасада Велике Британије у Србији и Швајцарска агенција за развој и сарадњу.

Овде можете преузети досад урађене анализе. Ставови изречени у овим анализама не представљају нужно званичне ставове Заштитника грађана.

 Мр Милан Марковић: Мишљење на модел Закона о правима цивилних жртава повреда људских права у оружаним сукобима и у вези са оружаним сукобима у периоду од 1991. до 2001. године
 Др Катарина Голубовић: Нацрт закона о окупљању грађана
 Проф. др Богољуб Милосављевић: Нацрт закона о јавном реду и миру
 Проф. др Наташа Мрвић Петровић: Мере обавезног психијатријског лечења
 Проф. др Слађана Јовановић и др Цвијетин Ђорђић: Рачунање рокова мере притвора или казне затвора
 Правни скенер: Анализа позитивно правних прописа релевантних за остваривање права на накнаду зараде за време привремене спречености за рад предузетница – власница радњи
 Правни скенер: Могућност остваривањa права на трудничко боловање, породиљско одсуствo и одсуствo са рада ради неге детета женe – предузетницe којa je отворилa приватну праксу у области здравствене заштите
 Марија Петровић: Заштита деце од злоупотребе у политичке сврхе
 Доц. др Јелена Симић, Правни факултет Универзитета Унион у Београду: Остваривање права на накнаду зараде за време трудничког боловања, породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, жене – пољопривреднице која је носилац регистрованог пољопривредног газдинства
 Павле Килибарда: Забрана тортуре и злостављања у РС
 Милена Банић: Малолетничко правосуђе и заштита деце жртава кривичних дела, деце жртава сексуалног искоришћавања и сексуалног злостављања и деце сведока
 Проф. др Марио Рељановић: Прописи од значаја за запошљавање младих
 Проф. др Марио Рељановић, проф. др Јелена Јеринић: Програми стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
 Лена Петровић, Соња Тошковић: Институционални механизам за интеграцију особа којима је одобрен азил
 Др Зорица Мршевић: Анализа положаја трансродних осуђеника/ца на извршењу казне затвора
 Проф. др Јелена Јеринић, доц. др Јелена Арсић: Инклузивно образовање и васпитање – упоредна анализа
 Др Ана Кнежевић Бојовић, др Весна Ћорић, др Марина Матић, др Мина Зиројевић: Заштита безбедности новинара: Анализа међународних стандарда, примери добре праксе и препоруке за унапређење правног оквира и праксе у Србији
 Мр Милан М. Марковић:  Стандарди поступања према особама са менталним сметњама у психијатријским установама
   Центар истраживање у политици Аргумент: Партиципација младих у доношењу одлука
  Дамјан Татић, Национална организација особа са инвалидитетом Србије: Положај организација цивилног друштва и државних субјеката у пружању услуга социјалне заштите у законодавству и пракси

 Милан Филиповић, Mилан Антонијевић: Упоредноправна анализа положаја националних мањина и могућности оснивања  медија на језицима националних мањина

 Доц. др Јелена Арсић, Правни факултет Универзитета Унион у Београду, Милена Банић, маст.прав., адвокатица:  Анализа имплементације домаћег законодавства, међународних докумената и општеприхваћених стандарда међународног права у остваривању породичноправне и социјалне заштите деце

Београдски центар за људска права: Могућности Омбудсмана за контролу поштовања права припадника оружаних снага у мировним операцијама УН

 Слободан Мартиновић и Малина Крџавац: Анализа програма Националне службе за запошљавање, намењених запошљавању, самозапошљавању, додатном образовању и обукама младих ососба и ефектима ових програма у 2015. и 2016. години

Проф. др Богољуб Милосављевић: Модел Закона о правима жртава тешких повреда људских права

Тим “…Из круга”: Анализа текста Закона о професионалној рехабилитацији и запошњавању особа са инвалидитетом у Републици Србији 

Доц. др Јелена Арсић и Милена Банић: Анализа проблема у заштити најбољег интереса детета у извршењу судских одлука у породичним стварима

Владимир Петронијевић, Мирослава Јелачић – Којић: Посебан осврт на избегличку кризу

 Софија Мандић, Саша Ђорђевић: Тестирање интегритета полицајаца

Проф. др Весна Николић-Ристановић, др Сања Ћопић: Ресторативни приступи у примени алтернативних санкција и извршењу казне затвора у Србији

Наталија Шолић и Ана Јанковић Јовановић: Анализа имплементације домаћег законодавства, међународних докумената и општеприхваћених стандарда међународног права који се односе на заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања

Др Ђорђе Кривокапић, Милан Антонијевић: Остваривање права деце на заштиту од штетних садржаја и заштиту приватности

 Подносилац: Центар за истраживање у политици Аргумент: Анализа имплементације домаћег законодавства, међународних докумената и општешрихваћених стандарда међународног права у остваривању права детета на одговарајући животни стандарда

 Проф. др Владимир Јовић: Поступање према лицима у психијатријским установама

 Проф. др Владимир Јовић: Поступање према лицима у установама социјалне заштите домског типа

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>